Hof van Salland
Informatiemap Hof van Salland

Huisregels

Huisregels

Algemeen regelement

Het totale terrein geldt als ‘eigen terrein’, waarop onbevoegden geen toegang hebben. De Nederlandse Wet en de Wegenverkeerswet zijn op het resort van toepassing. Daarnaast gelden alle (on-) geschreven regels van fatsoen en respect voor elkaar. Onderstaande regels zijn uitsluitend bedoeld om een wettelijk kader te hebben voor mogelijke overtredingen van die regels.

Rust
Rust is een belangrijk goed op Hof van Salland. Houdt u daarom rekening met het onderstaande:
•    Tussen 21.00 en 07.00 uur is geen gemotoriseerd verkeer toegestaan op het resort;
•    Produceer geen onnodig geluid tussen 07.00 en 10.00 uur en vanaf 22.00 uur uit respect voor langslapers en vroeg-inslapers;

•   De villa's worden vanwege de rust niet verhuurd aan groepen jongeren onder de 26 jaar.

Veiligheid
Het calamiteitenplan ligt bij de receptie ter inzage. Raak bij een noodsituatie nooit in paniek, maar waarschuw onmiddellijk één van onze medewerkers. Bij de receptie, het restaurant en het zwembad is een verbandtrommel aanwezig en kan eerste hulp worden verleend. Na sluitingstijd belt u voor calamiteiten naar ons algemene nummer: 0572 33 13 77 of in geval van ernstige calamiteiten het alarmnummer 112.

Drones

U mag niet overal vliegen met een drone. Zo mag u niet vliegen boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing en gebieden rondom vliegvelden en andere no-flyzones. Wanneer u in de (nabije) omgeving gebruik wenst te maken van uw Drone, adviseren wij u de drone kaart te raadplegen (waar mag u wel/ niet vliegen met betrekking tot no-flyzones) Dronekaart. Respecteer een ieder zijn of haar privacy en rust.

Respecteer ook het in weide lopende vee (paarden, schapen, koeien) die kunnen schrikken van uw drone en zich verwonden.

Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een waarschuwing of een boete krijgen (max € 7.800). Het is ook mogelijk dat uw drone in beslag wordt genomen. De hoogte van de boete of straf hangt af van de soort overtreding. Zo kijkt Justitie of u de drone beroepsmatig of hobbymatig gebruikte. En of u mensen in gevaar hebt gebracht.

Eigendommen
Het is verboden eigendommen van het resort mee te nemen buiten uw accommodatie, de centrumvoorzieningen c.q. het resort. Bij beschadigingen van onze eigendommen wordt u aansprakelijk gesteld voor de reparatie- en/of vervangingskosten.

Kleding
Uw kleding dient er verzorgd uit te zien, aangepast aan dat deel van het resort waar u zich bevindt. Dat betekent bijvoorbeeld dat badkleding wel is toegestaan in en rondom het zwembad, maar niet bij de receptie en het restaurant.

Consumpties
Wanneer u het restaurant en/of het terras bezoekt, bent u verplicht een consumptie te gebruiken. Het is daarnaast niet toegestaan om zelf meegebrachte drink- en/of etenswaren te nuttigen in de horecagelegenheden en in het centrumgebouw.

Glas
Glaswerk mag, met uitzondering van uw eigen terras en het restaurant met terras, niet mee naar buiten worden genomen.

Ongewenste intimiteiten
Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. In voorkomende gevallen kan hiervan melding bij de receptie gemaakt worden. Desgewenst wordt er contact opgenomen met de politie. Ook de directie kan besluiten in voorkomende gevallen de politie in te schakelen.

Roken
In het restaurant, het centrumgebouw en de villa’s is het niet toegestaan om te roken. Roken in de algemene gebieden is alleen toegestaan als anderen daar geen last van hebben en als de restanten veilig achtergelaten of meegenomen worden (dus bijvoorbeeld niet in een prullenbak). In geval van droogte wordt verzocht om extra voorzichtig te zijn, ter voorkoming van brand. 

Milieu
De zorg voor het milieu is een zorg voor ons allen. Spaar de natuur en de toekomst door verantwoord om te gaan met water en energie. Laat water niet onnodig stromen, laat de verwarming niet branden als u deuren en/of ramen openzet en laat verlichting niet onnodig aan. Door uw afval te scheiden in de daarvoor bestemde containers, gesitueerd op de parkeerplaats van het park, draagt u ook uw steentje bij aan een beter milieu.

Klachten
Ondanks de zorg en de inspanningen van het resort Hof van Salland, kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Klachten dient u altijd direct na het ontstaan aan ons te melden. U heeft de mogelijkheid deze klacht in te dienen bij de receptie. De medewerkers zullen dan – samen met u – naar een bevredigende oplossing zoeken. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk één week na vertrek van het resort de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen.

Toezicht
Op diverse plaatsen hangen camera’s. Iedere bezoeker van het resort stemt erin toe dat er opnamen van hem/haar gemaakt zouden kunnen worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als  ondersteunend materiaal worden getoond aan derden.

Handel in goederen
Het is zonder toestemming van de directie verboden om goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

Wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapen (waaronder ook messen worden verstaan) is ten strengste verboden.

Samenscholing
Als wij het vermoeden hebben dat er sprake is van samenscholing, behouden wij ons het recht voor om de samenscholers onmiddellijk toegang tot het resort te ontzeggen.

Verdovende middelen
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van verdovende middelen is ten strengste verboden.

Overtreding
Bij overtreding van de eerder genoemde regels wordt de politie onmiddellijk ingeschakeld.

Geluidsniveau
In een aantal van onze faciliteiten kan het voorkomen dat er soms meer dan 85dB(A) aan geluid wordt geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hier  wellicht door op kunnen treden aan het gehoor. Het aanwezig zijn in de ruimtes waar dit zou kunnen voorkomen, geschiedt daarom geheel op eigen risico. 

Huisregels zwembaden Hof van Salland

Toegangsregels dienen om zowel de ‘gastheren’ als de gasten een kader te bieden. Zodat de eerst genoemde optimaal  zijn taak kan verrichten en laatstgenoemde optimaal gebruik kan maken van de beschikbare faciliteiten. De huisregels met betrekking tot de zwembaden op Hof van Salland zijn overgenomen uit het protocol ‘vrolijk en veilig’. Dit protocol wordt in verschillende regio’s door samenwerkende zwembaden gebruikt zodat regels op elkaar afgestemd zijn en het risico op overlast wordt geminimaliseerd. Een poster van de huisregels is opgehangen bij het zwembad.
Door het zwembad te betreden conformeren bezoekers zich aan de huisregels. Bij overtreding van deze regels wordt zo nodig en bij het plegen van een strafbaar feit wordt altijd de politie ingeschakeld.

•    De gebruiker mag de eigen veiligheid en die van anderen niet in gevaar brengen.
•    De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 
•    De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. 
•    Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
•    Ongewenste en/of gewenste  intimiteiten in dit zwembad worden niet getolereerd.
•    Zwemmen is alleen toegestaan in badkleding.
•    Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding, die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
•    Bezoekers vanaf 14 jaar dienen zich op verzoek van de medewerkers te legitimeren.
•    Hardlopen om de baden is niet toegestaan.
•    Glaswerk is niet toegestaan.